This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Cart 0

No more products available for purchase

Add order notes
Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Algemene voorwaarden slow stays

1. Boekingen
By Mölle neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. By Mölle behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. By Mölle zal de boeking binnen 1 werkdag na ontvangst per e-mail aan je bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 1 werkdag na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan graag contact opnemen met By Mölle. Boekingen gemaakt voor 1 september met een aankomstdatum in het volgende kalenderjaar kunnen door By Mölle worden geannuleerd voor 31 augustus als daartoe, vanwege nieuwe ontwikkelingen sinds de datum van boeking, aanleiding is. By Mölle zal je in voorkomende gevallen alternatieve locaties voor de gekozen datum aandragen of het volledige aanbetalingsbedrag terugbetalen.

2. Prijs
De prijzen op www.bymolle.com zijn niet bindend, By Mölle behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door By Mölle is verzonden. 

3. Toeristenbelasting en heffingen
De huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en heffingen. 

4. Betalingen
Boekingsbedragen dienen binnen 14 dagen na reservering betaald te worden. 
b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. By Mölle zend je een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van By Mölle, is By Mölle gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Je bent aansprakelijk voor alle schade die By Mölle als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die By Mölle in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 3 maanden voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 3 maanden voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. 

5. Wijzigingskosten
Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Het By Mölle niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van By Mölle of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. 

6. Annuleringen
Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd. b. Bij annulering binnen 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd. c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

7. Overmacht
Overmacht aan de zijde van By Mölle bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van By Mölle, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

8. Aansprakelijkheid
By Mölle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties;
het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in een accommodatie.
De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor By Mölle zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

9. Klachten
Ondanks alle zorgen van By Mölle kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met By Mölle op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek van de lodge de gelegenheid de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen bij By Mölle. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit de accommodatie de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van bindend advies.

10. Algemeen
Je contractspartij is By Mölle, Koesteeg 9, 7722 RM, Dalfsen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij By Mölle. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.